Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapítványunkról

  

 

A "Szabó Magda szellemi örökségéért" elnevezésű alapítvány alapító okirata

/kivonat/

 

 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A - 741F. -ai, valamint A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján a Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola (I026 Budapest, Gábor Áron utca 47., képviseli: Erdősné Bach Zsuzsanna) alapító tartós közérdekű célra alapítványt (a továbbiakban: "Alapítvány") hoz létre az alábbiak szerint:
 

1. Az alapítvány elnevezése:
 
1.1 Az Alapítvány teljes neve:
 
Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány
 
1.2 Az Alapítvány rövidített neve:
 
Szabó Magda Alapítvány
 

2. Az alapítványt létrehozó (alapító):
 
Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
 
székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 47.
 
levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó utca 113-115.
 
képviselő: Erdősné Bach Zsuzsanna
 

Az Alapítvány Szabó Magda írónő (született: Debrecen, 1917. október 5., elhunyt: Kerepesen, 2007. november 19. napján) szellemi örökségének őrzésére, ápolására jön létre. Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:
 

- tehetséggondozás; a valamely irodalmi, művészeti (elsősorban zenei, képzőművészeti) területen átlagon felüli teljesítményre képes, alap- és középfokú oktatási intézményben tanuló diákok tehetséggondozását segítő pedagógusok és a diákalkotó-közösségek szakmai-módszertani támogatása; a lehetőségek szerint számukra programok, intézményen kívüli képzések (például mesterkurzusok) szervezése, illetve közreműködés a programok szervezésében.
 

- hátrányos helyzetű fiatalok, alkotók támogatása (ösztöndíjakkal, díjakkal);
 

- ösztöndíjak és díjak alapítása és adományozása;
 

- kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 

- adományok szervezése, pályázatok előkészítése, iskolai könyvtárak állományának bővítéséhez;
 

- azoknak a felsőoktatásban tanuló, illetve Phd.D.-tanulmányokat végző fiataloknak, fiatal kutatóknak a támogatása, akik diplomájukat vagy disszertációjukat Szabó Magda életművéből (vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen) készítik, a támogatásnak két módja lehetséges:
 

1. a dolgozat téziseinek, illetve az elkészült fejezetek, fejezetrészek beadásával az erre a célra külön meghirdetett pályázatban szereplő összeg elnyerése a szakirodalom vásárlásához, valamint a dolgozat elkészítésének technikai költségeihez való hozzájárulás;
 

2. az elkészült, illetve megvédett diplomamunka vagy disszertáció az erre a célra külön meghirdetett pályázatra nyújtható be, a pályázatokat szakmai zsűri értékeli, és a pályázatban foglalt feltételek szerint a legjobb alkotásokat jutalmazza.
 

- Szabó Magda szellemi (irodalmi, művészeti és kulturális) örökségét felvállaló tudományos, irodalmi és művészeti műhelyek munkájának segítése közös rendezvények - például irodalmi estek, író-olvasó találkozók, fórumok - szervezésével, számukra bemutatkozási lehetőséget - például online megjelenési felületet lehetőség szerint nyomtatott megjelenési alkalmakat - kínálva, szakértőket, együttműködő partnereket ajánlva.
 

- Szabó Magda-dokumentumtár létrehozása, az archívum bővítése;
 

- a Szabó Magda életművével foglalkozó, irodalmi munkásságát értékelő könyvek és kiadványok támogatása (például kutatói ösztöndíjak, illetve kiadói költségek kiegészítése);
 
- kapcsolattartás (és kapcsolatok kiépítése, a kapcsolattartás segítése) azon külföldi országok megfelelő irodalmi, tudományos és kulturális (köztük hungarológiai) szervezetekkel és intézményekkel, amely országokban megjelentek Szabó Magda műveinek fordításai;
 

- külföldi tanulmányi kirándulásokhoz, tanulmányutakhoz történő segítségnyújtás (szálláslehetőségek, programok);
 

- alkotói támogatások, egyszeri díjak és ösztöndíjak adományozása;
 

- a Szabó Magda életművét örökségét felidéző és folytató, gyarapító alkalmi és vándorkiállítások szervezése; közreműködés a Szabó Magdának emléket állító emléktáblák, domborművek, köz- és beltéri szobrok felállításánál;
 

- a Szabó Magda-örökség társművészetek általi megjelenésének katalógusban, könyvben történő dokumentálásának segítése;
 

- a Szabó Magda örökségét ápoló rendezvények, programok szervezése, az ilyen rendezvényekhez segítség nyújtása;
 

- versenyek és pályázatok kiírása (vers- és prózamondó versenyek; Szabó Magda vers-, esszé-, novella- regény és drámaíró pályázatok kiírása);
 

- az arra vállalkozó színházakkal, színházi stúdiókkal, dramaturgokkal együttműködés szorgalmazása a Szabó Magda-drámák- és színművek újbóli bemutatásán túl Szabó Magda irodalmi estek rendezésére;
 

- Szabó Magda honlap létrehozása és működtetése webes felületen (lehetséges ennek megjelenítése az alapítvány honlapján belül);
 

- kapcsolat kialakítása és működtetése a Szabó Magda nevét viselő intézmények és szervezetek (iskolák, könyvtárak, művelődési házak, könyvesboltok, emlékhelyek, civil szervezetek stb.) között itthon és külföldön;
 

- a Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány nyitott a hozzá társulni kívánó magánemberek és jogi személyek (vállalkozások, intézmények, civil és más szervezetek) felé.
 
Az Alapítvány a célja elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végezi a Kszt. 26. c.) pontja alapján.
 

1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 
2. kulturális tevékenység,
 
3. kulturális örökség megóvása.
 


 
Az Alapítvány működése
 

Az Alapítvány nyílt alapítványként működik, így mindazok a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint, jogi személyiséggel nem rendelkező személyek csatlakozhatnak hozzá, akik céljaival egyetértenek, és az Alapítvány tevékenységét anyagi eszközökkel, vagy más módon támogatni kívánják.
 

 
A kuratórium:
 

Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője az 5 (öt) főből álló Kuratórium.
 
A Kuratórium elnöke:
 

1. Dr. Szurmainé Silkó Mária
 
Telefon: 06/30/9253803
 
e-mail: szurmaine@citromail.hu
 

A Kuratórium tagjai:
 
Dr. Vitéz Ferenc
 
Dr. Urbanek Krisztina
 
Prof. Dr. Kabdebo Lóránt
 
Bereczki Mária
 

 
Az Alapítvány gazdálkodása:
 
 
 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 
Az Alapítvány gazdálkodása során keletkezett eredményeit nem osztja fel, hanem azt az alapító okirat szerinti kizárólag közhasznú tevékenységre fordítja.
 
A vagyonfelhasználás módja:
 
A Kuratórium az Alapítvány rendelkezésére álló vagyoni eszközöket az Alapítvány céljaival összhangban a következő módokon juttatja az érintettek rendelkezésére:
 
- az Alapítvány Kuratóriumához benyújtott kérelem alapján,
 
- költségtérítés megítélésével,
 
- ösztöndíj vagy
 
- pályázat útján.
 

 
Határozatok és nyilvánosság
 

A Kuratórium döntéseit a Kuratórium nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők szám arányát (nyílt szavazás esetén személyét). Az elnök gondoskodik a Kuratórium döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
 
 
A Kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén harmadik személyek részére hozzáférhető módon elhelyezett hirdető táblán és honlapján hozza nyilvánosságra. Az Alapítvány ugyancsak köteles honlapján közzétenni a közhasznúsági jelentését is. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet az Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról az esedékességkor, a beszámolói közléseiről éves szinten az Alapítvány kiadványaiban illetve honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt.